Voorwaarden & Disclaimer

De voorwaarden en disclaimer van Link2Christians

Link2Christians stelt jou centraal. Dat betekent dat wij producten en diensten willen bieden die voor jou waardevol zijn. Wij hechten daarom ook veel waarde aan dat Link2Christians voor iedereen werkt. Link2Christians sluit dus niemand uit. Iedereen is welkom - ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht et cetera - om Link2Christians te gebruiken. Bovendien houdt Link2Christians van transparantie naar jou toe. Daarom hebben wij deze Voorwaarden (bevat zowel de algemene voorwaarden als de gebruikersvoorwaarden) & disclaimer opgesteld. Wij verzoeken je deze Voorwaarden & Disclaimer zorgvuldig door te lezen.

Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden & Disclaimer vormen de hele overeenkomst tussen Link2Christians en jou en vervangen alle eerdere overeenkomsten.
Door het gebruiken van onze website en/of onze diensten, op welke manier dan ook, ga je akkoord met deze Voorwaarden & Disclaimer. Bovendien verklaar je door het gebruiken van onze website deze Voorwaarden & Disclaimer geheel gelezen, begrepen en aanvaardt te hebben.

Identiteitscontrole

Link2Christians controleert niet de identiteit van werkgevers noch van werkzoekers. Link2Christians stelt dus slechts mogelijkheid beschikbaar aan werkgevers om met werknemers (en vice versa) kunnen communiceren, maar controleert en verifieert niet de inhoud. Je bent te allen tijden zelf verantwoordelijk om de identiteit vast te stellen. Als je door een werkgever danwel werkzoekende wordt benaderd - al dan niet middels de mogelijkheden geboden via onze website - raden wij je aan de identiteit eerst te verifiŽren en pas verder te gaan indien je zeker bent van de identiteit van degene die jou benadert. Dit geldt eveneens voor alle gevallen wanneer jij zelf iemand benadert. Wij wijzen je er nadrukkelijk op dat dit geldt voor alle uitwisseling - via welke communicatiekanalen en -tools dan ook - van gegevens met werkgever respectievelijk werkzoekende.
Link2Christians accepteert geen enkele aansprakelijk, noch omtrent eventuele vervolgschade.

Materialen

Deze website bevat informatie die auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd zijn. Niets uit deze website mag (gedeeltelijk) worden gekopieerd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Ook het maken van een framed link is nadrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming. Je verklaart je akkoord Link2Christians en/of haar inhoud niet te kopiŽren en/of te wijzigen. Door het plaatsen van materialen op Link2Christians geef je ons toestemming om dit te gebruiken voor promotionele en publiciteitsdoeleinden van Link2Christians. Link2Christians houdt het recht voor om materiaal te allen tijde, zonder enige kennisgeving te verwijderen.
Misbruik kan worden gemeld via het contactformulier op onze website. Denk bij misbruik aan bijvoorbeeld illegale of inbreukmakende advertenties en andere problemen of beledigende inhoud.

Data verwerking

Door gebruik van onze website ga je akkoord met het verzamelen, opslaan, verwerken en/of overdragen van jouw gegevens op servers die zich in de Europese Unie, maar ook daarbuiten kunnen bevinden. Voor meer informatie over verwerking, zie onze privacy policy
Link2Christians is niet verplicht om eventuele gearchiveerde data voor jou beschikbaar en/of toegankelijk te houden.
Raadpleeg onze privacy policy voor meer informatie over je persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

Link2Christians neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het plaatsen van informatie op haar website, maar kan niet instaan voor de juistheid ervan. Door het gebruiken van onze website ga je ermee akkoord Link2Christians nooit en te nimmer aansprakelijk te stellen, noch voor eventuele schade hieruit voortvloeiend.
Link2Christians is nooit en te nimmer aansprakelijk te stellen voor de door gebruiker toegedane schade aan derden. De website wordt "zoals die is" aangeboden zonder enige garantie van wat voor soort dan ook. Tevens wordt er geen garantie gegeven omtrent de beschikbaarheid en beveiliging van onze website. Daarom sluiten wij bij voorbaat, voor zover wettelijk is toegestaan, alle impliciete garanties en voorwaarden uit. Storingen, onderbrekingen, werkzaamheden, het wegvallen van, of andere problemen met de diensten van Link2Christians kunnen niet worden uitgesloten.
Link2Christians accepteert geen aansprakelijkheid voor niet-geautoriseerde of onwettig gebruik van Link2Christians door gebruikers en/of derden.
Tevens is Link2Christians in geen geval aansprakelijk voor schade voortvloeiden uit vergissing, weglating, virussen, injectie en/of executie van kwaadaardige codes, wormen, andere kwaadaardige software(code), vertraging, interruptie, ongepast gebruik en/of niet-geautoriseerd gebruik van haar producten, haar diensten, deze website en/of haar inhoud.
Link2Christians is niet aansprakelijk voor enig verlies van gebruik, data, geld, winstderving, reputatie en/of goodwill, noch voor enig indirecte, bijzondere of gevolgschade voortkomend uit (jouw) gebruik van Link2Christians.
Door het gebruiken van onze website ga je ermee akkoord ons niet aansprakelijk te stellen voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Gezien het feit dat het meeste van het materiaal op onze website afkomstig is van andere gebruikers, geeft Link2Christians geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, noch over de kwaliteit, actualiteit, geschiktheid, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Noch wordt de ingevoerde informatie gecheckt op voldoen aan wet- en regelgeving. Bovendien geeft het materiaal niet onze mening weer. Link2Christians aanvaardt dus geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en/of gedownloade bestanden. Dus tevens alle bestanden (inclusief o.a. C.V.'s en foto's) die je van onze website download, opent, installeert, opslaat en/of gebruikt zijn geheel voor eigen risico.
Link2Christians garandeert niet dat de aan jou geleverde diensten en/of de informatie op onze website geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Link2Christians biedt slechts een vrijblijvende mogelijkheid om vacatures en andere informatie te plaatsen op een publieke website die door internetters, waaronder die met een Christelijke levensbeschouwing, kunnen worden bezocht. Link2Christians is op geen enkele manier aansprakelijk indien jij (en/of jouw organisatie) een claim dan wel claims mocht krijgen, van welke aard dan ook, doordat je bijvoorbeeld een vacature(s), bedrijfsprofiel, C.V., andere informatie en/of data op onze website hebt geplaatst. Door onze website te gebruiken verklaar je uitdrukkelijk Link2Christians nooit en te nimmer aansprakelijk te stellen, noch voor schade - van welke aard dan ook - uit voorgaande voortvloeiend.
Link2Christians toont uitsluitend informatie, waaronder vacatures. Hiermee houdt de dienstverlening van Link2Christians op. Link2Chrisitans is daarom niet verantwoordelijk voor wat er met de informatie gedaan wordt. Door gebruik te maken Link2Christians verklaar jij Link2Christians te vrijwaren van iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle activiteiten die jij met onze informatie onderneemt. Tevens verklaar je alle wetgeving in acht te nemen.
Ondanks Link2Christians regelmatig backups maakt, raden wij jou aan om zelf ook regelmatig een backup te maken van de door jouw verstrekte gegevens en deze op te slaan en te bewaren op een veilige plaats.
Indien Link2Christians ondanks bovenstaande paragraven toch aansprakelijk mocht blijken, is onze aansprakelijkheid jegens jou en/of derden beperkt tot maximaal (1) de totale vergoeding die je aan ons betaald hebt gedurende drie maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (2) EUR 25, al naar gelang wat hoger is. Voorwaarde is dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Link2Christians hebt gemeld. Iedere aansprakelijkheid vervalt door het enkele verloop van ťťn jaar na het voordoen van het geval waar de schade door ontstaan is en/of mee samenhangt, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder heeft plaatsgevonden.

Betaalde diensten

Alle aanbiedingen en prijsopgaven op de website van Link2Christians zijn slechts een uitnodiging aan het publiek tot het doen van een aanbod. Link2Christians neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij de opgave van prijzen en informatie op haar website, maar kan niet instaan voor de juistheid ervan. Link2Christians kan niet aansprakelijk worden gehouden, noch voor eventuele schade hieruit voortvloeiend. Een overeenkomst komt pas tot stand als Link2Christians je bestelling heeft geaccepteerd. Alle prijzen van betaalde diensten die door Link2Christians worden aangeboden zijn in euro's en exclusief BTW. De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
In het geval dat je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat kan Link2Christians hier nimmer aan gehouden worden.
Als je niet tijdig betaalt en/of niet volledig betaalt, heeft Link2Christians het recht betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Gratis vacatureplaatsingen

Acties waarbij gratis vacatureplaatsingen worden weggegeven zijn geldig tot nader bericht. Link2Christians behoudt het recht voor om acties eerder te beŽindigen danwel per direct stop te zetten, zonder vooraankondiging. Hierbij niet gebruikte (resterende) gratis vacatureplaatsingen vervallen tegelijkertijd met het beŽindigen van de actie. Dus de geldigheidsduur van de gratis vacatureplaatsing(en) is slechts zo lang de actie loopt. Met andere woorden, uitsluitend in de actieperiode kunnen gratis vacatures worden gebruikt en/of geplaatst. Je kunt dus na de actieperiode geen enkele aanspraak maken op gratis vacatureplaatsingen, noch kunnen gratis vacatures worden opgespaard om pas te gebruiken na beŽindigen van de actieperiode (ook al mochten er gratis vacatureplaatsingen aan uw persoonlijke account zijn toegewezen). Bovendien geeft het feit dat je reeds gratis vacatureplaatsingen hebt gekregen, geen recht om in de toekomst wederom gratis vacatureplaatsingen te verkrijgen. Je kunt nooit het recht opeisen op gratis vacatureplaatsingen.
Gratis vacatureplaatsingen kunnen niet worden ingewisseld tegen andere zaken waaronder bijvoorbeeld geld.

Weigering en stopzetting

Link2Christians behoud het recht voor om inschrijvingen te weigeren. Tevens behoudt Link2Christians het recht voor om materiaal te weigeren en zelfs gehele advertenties en vacatureplaatsingen te weigeren zonder opgaaf van reden. Bovendien behoudt Link2Christians het recht voor om gebruikers van Link2Christians te weren, onze diensten te beperken of te beŽindigen.
Link2Christians behoudt tevens het recht om haar diensten te wijzigen, uit te breiden of te beŽindigen. Je hebt geen recht om publicatie hiervan te eisen.

Link2Christians is niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar.

Beveiligingsmaatregelen door gebruikers en diefstal van account(gegevens)

Je dient zelf zorg te dragen voor goede beveiliging van je computer. Ook dien je alle redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen van de toegang tot de gebruikspunten en je computersystemen via welke je Link2Christians toegankelijk is; ten minste door een goede up to date virusscanner, firewall en door verantwoord gebruik van je computer en het computernetwerk. Link2Christians raad gebruik van openbare computer om onze website te bezoeken ten zeerste af.
Indien je vermoed of weet dat je wachtwoord bij derden bekend is, danwel jouw wachtwoord door derden gebruikt wordt, ben je verplicht dit onverwijld aan Link2Christians mede te delen via het contactformulier op onze website.
In geval van diefstal van je account(gegevens) dien je onmiddellijk je persoonlijke Link2Christians account te laten blokkeren. Dit kan je doen via het contactformulier op onze website. Tot het moment van daadwerkelijke blokkering van je persoonlijke Link2Christians account ben je zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele schade (bijv. het plaatsen van een vacature op jouw (bedrijfs)naam) die voortvloeit uit het verlies, diefstal en/of ander misbruik/gebruik van jouw persoonlijke Link2Christians account.

Feedback

Alle opmerkingen, suggesties, klachten, tips, voorstellen of andere informatie aangeleverd aan Link2Christians zal door de aanbieder aangeboden worden en door Link2Christians ontvangen worden op een niet-vertrouwelijke basis. Al zulke opmerkingen, suggesties, tips, voorstellen en andere informatie worden het exclusieve eigendom van Link2Christians. Door het aanleveren van zulke informatie ga je akkoord dat je aanlevert en kosteloos overdraagt al je rechten en deelnames in deze informatie, inclusief alle kopierechten en andere intellectuele rechten. Je gaat ermee akkoord dat Link2Christians gerechtigd is deze informatie op een ongelimiteerde basis te gebruiken.

Diversen

De onvolledigheid, ongeldigheid of tegenstrijdigheid in een bepaling in de Voorwaarden & Disclaimer tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Indien een van deze voorwaarden en/of disclaimer door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit alle overige (gebruiks)voorwaarden onverlet.
Onverminderd de overige aan Link2Christians toekomende rechten, heeft Link2Christians in geval van overmacht het recht om de uitvoering van diensten aan jou op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk - via het emailadres dat je aan ons hebt opgegeven - aan jou mee te delen.
Je kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Link2Christians deze Voorwaarden & Disclaimer eventueel soepel toepast.

Slotbepaling

Link2Christians behoudt het recht voor om de Voorwaarden & Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Aanpassingen zullen per direct van kracht worden. De Voorwaarden & Disclaimer kan bovendien te allen tijde worden aangepast door Link2Christians. Link2Christians adviseert je regelmatig kennis te nemen van deze Voorwaarden & Disclaimer.
Op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan Link2Christians.
In alle gevallen waarin niet is voorzien in deze Voorwaarden & Disclaimer beslist Link2Christians.

Update: Mei 2018
RSS / XML Feed Add to Google! Add to Netvibes! Add to My MSN! Bookmark this page to del.icio.us
Copyright © 2019 Link2Christians Alle rechten voorbehouden.